بهمن ۲۴, ۱۳۹۷
سامانه اتد

امکانات سامانه اتد

[…]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۷
تجهیزات هوشمند سازی مدارس

تجهیزات هوشمند سازی مدارس

[…]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۷
کارت هوشمند دانش آموزی

کارت هوشمند دانش آموزی و دستگاه حضور و غیاب

[…]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۷
هوشمند سازی

هوشمند سازی مدارس دنیا

[…]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۷
هوشمند سازی مدارس چیست؟

هوشمندسازی مدارس چیست؟

[…]