مشتریان


هشمند سازی مدارس

50 هزار دانش آموز و معلم

هوشمند سازی مدارس

300 مرکز آموزشی مجهز به اتد پلاس

راه اندازی باشگاه مشتریان

800 مدرسه هوشمند شده با دستگاه حضور و غیاب

باشگاه مشتریان

100000کاربر باشگاه مشتریاناخبار


شرکت هوش مصنوعی لیان در رسانه ملی