برای مشهور شدن زنجیره ایجاد کنید
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷
واقعیت افزوده
SDK و برنامه نویسی واقعیت افزوده
اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

وقتی دنیــا در حال پیشــرفت اســت تکنولوژی هــای جدیــد چندیــن قــدم جلوتــر از دنیــا در حال حرکت هســتند و مــا هــر روزه شــاهد فناوری هــا و یافته هــای این چنینــی جدیــدی هســتیم کــه آمــده تــا دنیــا را روز بــه روز پیشــرفته تر و زندگــی را بــرای مــا آســان تر و شــیرین تر کنــد. یکــی از ایــن تکنولوژی هــا کــه توجــه عمــوم را بــه خــود جلــب کــرده اســت تکنولــوژی واقعیت افــزوده اســت.

واقعیت افــزوده دنیــای مجــازی را بــا دنیــای واقعــی ترکیــب میکنــد و محیطــی شــگفت انگیز و تعاملــی را در زمینه هــای مختلــف بــرای مخاطــب خــود بــه نمایــش بگــذارد. واقعیت افــزوده شــما را در برابر دنیایی از ایده هــای جدیــد قــرار می دهــد و بایــد بــه جــرأت ایــن حــرف را زد کــه واقعیت افــزوده در تمامــی بخش هــای صنعتــی و همچنیــن در زندگــی عــادی هــر فــرد می توانــد کاربردهــای جالــب و بــه درد بخــور داشــته باشــد.

یکــی از کاربردهــای اصلــی ایــن تکنولــوژی آمــوزش تعاملــی بــه کــودکان اســت کــه بــا ترکیــب ایــن فنــاوری جــذاب می تــوان درصــد تاثیــر آمــوزش را چندیــن برابــر کــرد و کــودک را وادار بــه حرکــت و تعامــل بــا نرم افــرار نمود بایــد گفــت کــه واقعیت افــزوده در زمینــه آمــوزش در آینــده نــه چنــدان دور تحــول بزرگــی را ایجــاد می کند و بیشــتر از آن چــه کــه هســت تاثیرگــذار می شــود. کاربــرد دیگــر واقعیــت افــزوده در زمینــه تبلیغــات و نمایــش یــک کالا بــه مخاطــب می باشــد.

بـا فناوری واقعیت افزوده محصــول را بهتــر بــه مشــتری و مخاطــب خــود نشــان داد چــرا کــه مخاطــب بــا ایــن تکنولــوژی خواهــد توانســت محصــول را در محیــط واقعــی ببینــد و آن را بهتــر تصــور کنــد در نتیجــه خریــد بهتــر و دلخــواه خــود را انجــام می دهــد.

یکــی دیگــر از فوایــد اســتفاده ایــن تکنولــوژی در بازی هــای رایانــه ای دور کــردن مخاطــب از ثابــت مانــدن در یــک محــل و وادار کــردن او بــه حرکــت اســت کــه امــروزه بــا توجــه بــه زمــان زیــادی کــه مخاطبــان بــرای بازی هــای رایانــه ای صــرف می کننــد عــدم تحــرک مشــکلی جهانــی محســوب می شــود و لازمــه آن ایــن اســت تــا کمی به تحــرک به همــراه بازی ترغیــب شــوند.

واقعیت افــزوده در زمینــه برنامه هــای چندرســانه ای و همچنیــن هوشمندســازی مجــلات نیــز کمــک می کنــد و قابلیــت آن را دارد کــه مخاطبــان زیــادی را جــذب مجــلات و بنرهــا کنــد. می تــوان مثــال پرکاربــرد آن را در روزنامه هــا دیــد کــه می تــوان بعــد از خوانــدن گــزارش ویدیوهایــی مربــوط بــه گــزارش را بــه صــورت واقعیت افــزوده بــر روی عکــس خــود خبــر مشــاهده کــرد.

بــه طــور مثــال ایــن تکنولــوژی ایــن توانایی را دارد کــه بــرای معمــاری و ساخت وســاز بســیار مفیــد باشــد و کار ســاخت چنــد ماکــت فیزیکــی بــرای یــک طــرح ســاختمانی را بــه کل حــذف کــرد و همــه طرح هــا و مدل هــای ســه بعدی را بــه شــکل ماکتــی هوشــمند بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری بــه نمایــش گذاشــت. در کل ایــن فنــاوری قابلیــت آن را دارد کــه در صنایــع و صنف هــای مختلــف و… بــه صــورت کاربــردی و مفیــد اســتفاده کــرد و باعــث پیشــرفت و ارتقــا هرکــدام شــد.

در آخــر بایــد گفــت بــا توجــه بــه ظهــور عینک هــای هوشــمند و برنامه هــای بســیار کاربــردی در ایــن زمینــه و همچنیــن تــلاش شــرکت های بزرگــی مثــل گــوگل، اپــل و مایکروســافت در ایــن زمینــه مهــم بــودن و آینــده دار بــودن ایــن فنــاوری در آینــده ای نــه چنــدان دور مشــخص اســت. در کشــور مــا نیز مجموعه شرکت های کامپیوتری مثل هوش مصنوعی لیان کــه وارد ایــن عرصــه نــو پــا شــده اند امــا بایــد حمایت هــای جدی تــری از ایــن تیم هــا کــه بــه صــورت انــدک در زمینــه واقعیت افــزوده در کشــور عزیزمــان ایــران فعالیــت می کننــد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

18 − پنج =