خدمتی جدید از شرکت هوش مصنوعی لیان جهت ارائه به مدارس
دیگر معلم صرفا از طریق چت و یا ارسال فایل با دانش اموزان ارتباط ندارد و به صورت زنده با دانش اموزان ارتباط داشته و یک کلاس تعاملی را معلم و دانش اموزان تجربه میکنند