محدودیت و قیمت سرورها

واگذاری سرورهای اجاره به شرط تملیک بسیار محدود بوده و بعد از پایان تعداد سرورهای مورد نظر صرفا می توان از تعرفه اجاره سرور اختصاصی استفاده نمود همچنین قیمت سرورهای مورد نظر بر مبنای نوع کانفیگ بصورت اجاره ماهیانه  می باشد .

محدودیت ها و قیمت سرور