شرایط مالی و قراردادی

بعد از عقد قرارداد به مدت تعداد اقساط ماهیانه تعیین شده، سرور استقرار پیدا می کند و یک یا چند فقره چک طبق نظر شرکت لیان سرور به عنوان ضمانت پرداخت ،پرداخت می گردد.

 

شرایط مالی و قراردادی