تفاوت اجاره سرور و اجاره به شرط تملیک

تفاوت اساسی سرور های اجاره ای با سرور های اجاره به شرط تملیک، در زمان قرار داد این دو نوع خدمت می باشد، حداقل زمان برای سرورهای اجاره ایی ۶ ماه و برای اجاره به شرط تملیک ۱۷ الی ۲۴ ماه می باشد. تفاوت دیگر این خدمت هزینه کمتر ماهیانه نسبت به سرور های اجاره به شرط تملیک می باشد.

تفاوت اجاره سرور و اجاره به شرط تملیک