برگزاری جلسات آنلاین درون سازمانی

سرویس جلسات آنلاین درون سازمانی بصورت رایگان دراختیار مراکز طرف قرار داد قرار می گیرد و صرفا هزینه اجاره سرور پرداخت می گردد.

برگزاری جلسات آنلاین درون سازمانی