باشگاه مشتریانباشگاه مشتریان مبتنی بر مراجعه-کارت وفاداری

امروزه اکثر کسب و کارهای موجود بر پایه حضور مستقیم مشتری جریان دارند در نتیجه بخش اعظم مشتریان برای خرید مایحتاج خود به فروشگاه ها مراجعه می کنند که میتوان از آن جمله به فروشگاه های پوشاک ،چرم ،کیف و کفش،فروشگاه های مواد غذایی،فست فوت رستوران ،بیمه ،آژانس های مسافرتی،مبل و فرش اشاره کرد ،در این نوع خرید معمولا مشتری در خرید اول خرید یک کارت وفاداری دریافت می کند و فروشگاه در همان خرید اطلاعات تکمیلی مانند جنسیت و تاریخ تولد،میزان تحصیلات را در سیستم ثبت مینماید ،هنگامیکه کارت وفاداری در اختیار مشتری قرار داده شد خرید مشتری از طریق ترمینال های موجود در کارت ثبت می شود ،هنگام ثبت میزان خرید سامانه بصورت اتوماتیک و برپایه سناریو و برنامه وفاداری به مشتری امتیاز و بدنبال آن به مشتری شارژ هدیه اعطا میکند ،پس از آن مشتری می تواند درخرید های بعدی از مقدار موجودی در کارت وفاداری خود استفاده کند و یا مبالغ دریافتی را جمع کرده و یکجا اقدام به خرید یک کالا نماید،این فراید به جهت اینکه امتیاز دریافتی برای مشتری بسیار ملموس بوده مشتری را راغب کرده که برای خرید های بعدی نیز مراجعه کند ،اما اگر مراجعه نکرد بر اساس سناریو های جدید همچون سناریو های تلنگری مشتری را وادار به مراجعه مجدد می نماید

 
باشگاه مشتریان


باشگاه مشتریان مبتنی بر مراجعه

امروزه اکثر کسب و کار بر پایه حضور مستقیم مشتری جریان دارند که از آن جمله می توان به فروشگاه های پوشاک ؛چرم،کیف و کفش،فروشگاه های مواد غذایی،رستوران فست فود،بیمه ها،آژانس های مسافرتی،مبلمان ،فرش  اشاره کرد،در این نوع کسب و کارها در اولین خرید معمولا یک کارت وفاداری به مشتری داده می شود و اطلاعات اولیه مشتری مانند جنسیت ،روز تولد ،سن،مزیان تحصیلات در فرمهای مخصوص دریافت می شود و از آن پس این کارت معرف مشتری وفادار خواهد بود در هنگام اولین خرید کارت مشتری بر روی ترمینال باشگاه مشتریان کشیده می شود و میزان خرید مشتری ثبت می شود ،آنگاه به صورت اتوماتیک  و براساس برنامه وفاداری و یا سناریو از قبل تعیین شده به مشتری امتیاز داده می شود و به ازای این امتیاز به مشتری شارژ هدیه داده می شود و این امکان بوجود می آید که مشتری بتواند درخرید های بعد از شارژ موجود در کارت وفاداری خود استفاده کند ویا مبالغ شارژ را جمع آوری کند و با آن یک محصول را بصورت رایگان از فروشگاه تهیه کند این روش رایج ترین روش در باشگاه مشتریان است و جذابیت فراوانی برای مشتری دارد چرا که مشتری می تواند میزان امتیاز خود را لمس نماید و حتی با آن خرید کند و به زودی به منافع باشگاه برسد

باشگاه مشتریان مبتنی بر مراجعه
امروزه اکثر کسب و کار بر پایه حضور مستقیم مشتری جریان دارند که از آن جمله می توان به فروشگاه های پوشاک ؛چرم،کیف و کفش،فروشگاه های مواد غذایی،رستوران فست فود،بیمه ها،آژانس های مسافرتی،مبلمان ،فرش  اشاره کرد،در این نوع کسب و کارها در اولین خرید معمولا یک کارت وفاداری به مشتری داده می شود و اطلاعات اولیه مشتری مانند جنسیت ،روز تولد ،سن،مزیان تحصیلات در فرمهای مخصوص دریافت می شود و از آن پس این کارت معرف مشتری وفادار خواهد بود در هنگام اولین خرید کارت مشتری بر روی ترمینال باشگاه مشتریان کشیده می شود و میزان خرید مشتری ثبت می شود ،آنگاه به صورت اتوماتیک  و براساس برنامه وفاداری و یا سناریو از قبل تعیین شده به مشتری امتیاز داده می شود و به ازای این امتیاز به مشتری شارژ هدیه داده می شود و این امکان بوجود می آید که مشتری بتواند درخرید های بعد از شارژ موجود در کارت وفاداری خود استفاده کند ویا مبالغ شارژ را جمع آوری کند و با آن یک محصول را بصورت رایگان از فروشگاه تهیه کند این روش رایج ترین روش در باشگاه مشتریان است و جذابیت فراوانی برای مشتری دارد چرا که مشتری می تواند میزان امتیاز خود را لمس نماید و حتی با آن خرید کند و به زودی به منافع باشگاه برسد