هوشمند سازی مدارس چیست؟
مدیر مدرسه همیشه بایستی نظارت دقیق و نگاه همه جانبه به تمام موضوعات داشته باشد، لذا دسترسی آسان به اتفاقات و وضعیت دروس، دبیران، دانش آموزان، برنامه های فوق برنامه و.... و اطلاع رسانی به موقع به اولیا از ملزومات مدیریت در مدارس است.
دانلود مقاله