چگونگی بهبود یک استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری

رابطه بازاریابی با داشتن یک الگو، برای تغییر سیاست های بازاریابی، که توسط بری در سال 1983 ارائه شده است.

در طول چند دهه گذشته مطالعات و تجزیه تحلیلات متعددی در رابطه با، مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت و وفاداری مشتری صورت گرفته است.چندین برنامه مدیریت ارتباط با مشتری برنامه ریزی شده بود که تأثیر بسیار کمی داشته است. ما در این مقاله به مجموعه ای از سوالاتی که در ذهن شماست پاسخ مناسبی می دهیم تا بتوانید یک سیستم قدرتمند مدیریت ارتباط با مشتری را برای خود در نظر بگیرید.
دانلود مقاله...