داده کاوی

باشگاه مشتریان کسب و کارهای بزرگ

برخی کسب کار ها مانند کارخانجات تولید کالا و وارد کننده های کالا که عمدتا کسب وکارهای بزرگ تلقی می شوند معمولات ارتباط مستقیم با مصرف کننده نهایی ندارند واز طریق نمایندگان و فروشگاه های توزیع کالا به مشتری خود میرسند آنها نمیتوانند رفتار مشتریان خود را ارزیابی کنند این رفتار میتواند شامل ساعت خرید کالا،روز خرید کالا،فصل خری کالا باشد همچنین به دلیل عدم ارتباط مستقیم با مشتری نمیتوانند سناریو مستقیمی برای وفاداری مشتری قراردهند-همچنین آنها نمیدانند چه میزان از مشتریانشان وفادار هستند،یا دیگر از آنها خرید نمی کنند و یا اینکه وقتی اولین بار از محصول آنها استفاده می کنند بار دیگر از این محصول استفاده نمی کنند درواقع هیچ نوع رفتار مشتری را نمیتواند بررسی وآنالیز کنند و از آن مهم تر برنامه ای برای وفادار کردن مشتریانشان ندارند باشگاه مشتریان کسب و کار های بزرگ این کمک را به این دسته کسب وکارها می کند که از طریق چاپ یک سریال منحصر بفرد بر روی اقلام کالا  و راهنمای عضویت مصرف کننده را راغب به ارسال پیامک برای یک شماره کند و اگر این اتفاق افتاد ارتباط بین کسب و کار و مصرف کننده آغاز می شود و به این ترتیب ابتدا بانک اطلاعات کاملی از مشتری کسب می کند در قدم بعد برنامه ای برای وفادری مشتریان قرار می دهد و در قدم بعد اطلاعات جامع و کاملی از رفتار مشتریان به دست می آورد